Starostlivosť o pleťStarostlivosť o teloStarostlivosť o vlasyNovinkyAkcieDarčekové kazetyDarčekyBielenda a krása
Môj košík
Nákupný košík

Obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenia

1.   Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného na doméne bielendacosmetics.sk (ďalej len „eshop“) je obchodná spoločnosť U2 drogérie, s.r.o., IČO: 46 804 935, DIČ: 2023580933, IČ DPH:SK2023580933, so sídlom sídlom Rázusova 2, 949 01 Nitra, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom v Nitre, oddiel: Sro, vložka č. 32420/N, telefón: +421 905 241 597, e-mail: objednavky@bielendacosmetics.sk (ďalej len ako “prevádzkovateľ" alebo „predávajúci“).

2.   Predávajúci vydáva nasledujúce obchodné podmienky upravujúce vzájomné práva a povinnosti medzi ním a osobou, ktorá navštívila eshop za účelom prehliadania a zakúpenia ponúkaného tovaru (ďalej len ako „kupujúci“).

3.   Kupujúci je povinný oboznámiť sa s obchodnými podmienkami predávajúceho. Kupujúci svojou návštevou eshopu a jeho ďalším používaním potvrdzuje, že bol s týmito obchodnými podmienkami riadne a včas oboznámený a súhlasí s nimi. Odoslaním objednávky podľa čl. II. kupujúci prejavuje svoj súhlas, aby bola časť zmluvy o zakúpení tovaru alebo služby (ďalej len „kúpna zmluva“) medzi ním a predávajúcim určená týmito obchodnými podmienkami.

 

II. Objednávka kupujúceho a uzatvorenie kúpnej zmluvy

1.   Kupujúci môže svoju objednávku uskutočniť prostredníctvom elektronického objednávkového formulára, ktorý je umiestnený na internetových stránkach eshopu.

2.   Objednávka je považovaná za riadne vyplnenú, ak obsahuje nasledujúce údaje: identifikácia druhu a množstva objednávaného tovaru, meno a priezvisko alebo označenie obchodnej firmy kupujúceho, IČO, DIČ a IČ DPH, ak nimi kupujúci disponuje, emailový a telefonický kontakt kupujúceho, adresa bydliska, miesta podnikania či sídla kupujúceho, dodacia adresa kupujúceho. Za riadne vyplnenú objednávku sa považuje tiež objednávka kupujúceho, ktorý je zaregistrovaný na internetových stránkach eshopu.

3.   Odoslanie riadne vyplnenej objednávky sa považuje za návrh kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim. Doručenie automatizovanej emailovej sumarizácie objednávky kupujúcemu bezprostredne po jej uskutočnení sa nepovažuje za prijatie návrhu predávajúcim. Kúpna zmluva sa považuje za uzatvorenú až doručením potvrdenia predávajúceho o výslovnom prijatí objednávky, odoslaným kupujúcemu.

4.   Kupujúci môže doručiť prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky predávajúcemu v lehote do 24 hodín od doručenia objednávky predávajúcemu oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť číslo objednávky, meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

5.   Predávajúci má právo návrh kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy odmietnuť, napríklad z dôvodu vypredania zásob alebo dočasnej nedostupnosti tovaru. Na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúci nemá právny nárok.

 

III. Kúpna cena za tovar a platobné podmienky

1.   Kúpna cena za tovar je uvedená v príslušnom popise tovaru na internetových stránkach eshope
      a v emailovej sumarizácii objednávky.

2.   Kupujúci má možnosť zvoliť si jeden zo spôsobov platieb:

a) V hotovosti pri prevzatí tovaru.

b) Bankovým prevodom na účet predávajúceho.

3.   Kúpna cena za tovar nezahŕňa náklady na prepravu do miesta dodania, ktoré budú kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu prepravy, ktorý si kupujúci vo svojej objednávke zvolil. Informácia o cene prepravy, vrátane prípadnej ceny dobierky, bude uvedená v objednávke ako aj v emailovej sumarizácii objednávky.

4.   V prípade, že medzi uskutočnením objednávky a jej potvrdením zo strany predávajúceho dôjde ku zmene kúpnej ceny za tovar alebo služby, predávajúci na túto skutočnosť kupujúceho písomne upozorní. Upozornenie predávajúceho nie je potvrdením objednávky, ale novým návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Ak kupujúci so zmenou ceny nesúhlasí, kúpna zmluva sa nepovažuje za uzatvorenú, ibaže by predávajúci potvrdil pôvodnú objednávku kupujúceho.

5.   Kúpna cena je splatná do 7 dní od potvrdenia objednávky v prípade platby prevodom na bankový účet predávajúceho alebo platby platobnou či kreditnou kartou, v deň prebratia tovaru kupujúcim v prípade platby pri dodaní tovaru na dobierku. Záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu za tovar alebo službu sa považuje za splnený okamihom pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho.

6.   Potvrdenie o zaplatení kúpnej ceny vo forme daňového dokladu (faktúry) bude priložené k odosielanému tovaru a v prípade poskytnutia služby bude toto potvrdenie odoslané na emailovú adresu kupujúceho. Kupujúci za týmto účelom súhlasí, že faktúra môže byť vystavená tiež elektronicky.

 

 

IV. Odstúpenie od zmluvy

1.   Kupujúci má právo bez udania dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prebratia objednaného tovaru, a to za použitia formulára odoslaného v písomnej podobe na adresu predávajúceho spolu s priloženým dokladom o zakúpení a úhrade kúpnej ceny. Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy nájdete tu

2.   Predávajúci môže od kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade, ak:

a) kupujúci nezaplatí kúpnu cenu v lehote 7 dní od doručenia potvrdenia predávajúceho o prijatí objednávky,

b) kupujúci neprevezme tovar, a to ani v odbernej lehote,

c) z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v eshope.

d) Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy ak vytvorená objednávka kupujúcim nebude uhradená na bankový účet predávajúceho v lehote 7 pracovních dní.

3.   Odstúpenie od zmluvy sa stáva účinné okamihom jeho doručenia tej zmluvnej strane, ktorej je adresované.

4.   Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vrátiť predávajúcemu zakúpený tovar, a to jeho zaslaním na adresu sídla predávajúceho.

5.   Predávajúci je povinný najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vrátiť kupujúcemu zaplatenú cenu tovaru vrátane nákladov na dopravu pri dodaní, poštovné a iné náklady a poplatky, a to výhradne formou bankového prevodu na účet kupujúceho. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý je ponúkaný.

6.   Práva a povinnosti kupujúceho v zmysle tohto článku sa neuplatnia v prípade, kedy kupujúci neuzatvára kúpnu zmluvu ako spotrebiteľ. V takomto prípade sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia obecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

7.   Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo na náhradu škody vzniknutú napríklad v dôsledku neprebratia alebo poškodením tovaru kupujúcim.

 

V. Zodpovednosť za vady a reklamácia tovaru alebo služby

1.   Predávajúci zodpovedá za vady tovaru alebo služby v rozsahu podľa ustanovenia § 619 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v prípade, ak je kupujúcim spotrebiteľ. Ak je kupujúcim podnikateľ, predávajúci zodpovedá za vady tovaru alebo služby v rozsahu podľa ustanovenia § 422 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov s tým, že ustanovenia tohto článku sa nepoužijú. Predávajúci nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla počas prepravy tovaru.

2.   Tovar alebo službu zakúpenú u predávajúceho je možné reklamovať iba na základe písomnej reklamácie kupujúceho odoslanej na adresu predávajúceho spolu s reklamovaným tovarom, dokladom o zakúpení a úhrade kúpnej ceny.

3.   Reklamácia tovaru alebo služby musí obsahovať:

- označenie čísla objednávky,

- označenie predávajúceho,

- označenie kupujúceho a jeho poštovej a emailovej adresy,

- dôvod reklamácie,

- práva, ktoré sa zo zodpovednosti za vady uplatňujú,

- dátum a podpis kupujúceho.

4.   Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady, ktoré kupujúci môže uplatniť, stanoví § 622 a § 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť závadný tovar za nezávadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo odstúpiť od zmluvy. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak síce ide o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar či službu riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Uvedené práva kupujúceho zanikajú, ak neboli uplatnené vyššie uvedeným spôsobom v záručnej dobe. Dĺžka záručnej doby je 24 mesiacov od prebratia tovaru či služby, s výnimkami stanovenými zákonom.

5.   Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, poskytnutím náhradnej služby, vrátením kúpnej ceny tovaru alebo služby, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru alebo služby, písomnou výzvou na prebratie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

6.   Predávajúci je povinný potvrdiť kupujúcemu prijatie reklamácie bez zbytočného odkladu od jej doručenia.

7.   Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie bez zbytočného odkladu po jej prijatí. Spôsob vybavenia reklamácie určuje predávajúci s prihliadnutím na rozhodnutie kupujúceho o tom, ktoré z práv zo zodpovednosti za vady uplatňuje. Spôsob vybavenie reklamácie určí predávajúci ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

8.   Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Predávajúci je povinný v uvedenej lehote vydať kupujúcemu písomné potvrdenie o vybavení reklamácie.

9.   Potvrdenie o prijatí reklamácie, oznámenie spôsobu vybavenia reklamácie, potvrdenie o vybavení reklamácie alebo zamietnutie reklamácie budú kupujúcemu odoslané iba na jeho emailovú adresu.

 

VI. Osobné údaje a ich ochrana

    9.1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
           v znení neskorších predpisov.
    9.2  Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej
           spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade
           kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona
           č.18/2018 Z.z.

    9.3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám,
           prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci

           prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.
    9.4. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z.
           o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:


         a)    právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
         b)    právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona
                spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje

                spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,
         c)    právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú
                neaktuálne,

         d)    právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby
                prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,

         e)    právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa
                domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,
         f)     právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona,
         g)    právo na prenosnosť osobných údajov,
         h)    právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.


     9.5 Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa,
          adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracúvané za
          účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.
Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 
rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.

 
Článok VII. Záverečné ustanovenia

1.   Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že písomnosti doručované poštou alebo emailom sa považujú za doručené dňom prebratia poštovej zásielky alebo dňom potvrdenia prijatia emailu, najneskôr však v 10. deň po odoslaní.

2.   Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim ako i vzťahy týmito podmienkami neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

3.   Orgánom dozoru, ktorému podliehajú niektoré z činností predávajúceho, je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) - Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj (PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1, Odbor výkonu dozoru, tel. č.: 037/7720 001).

4.   Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť kupujúceho odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má kupujúci. Okrem ARS má kupujúci právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

5.   V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto obchodných podmienok je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení. Predávajúci sa v takomto prípade zaväzuje bez zbytočného odkladu nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

6.  Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok, ktorá sa stáva účinnou dňom uverejnenia ich aktualizovaného znenia.

7.   Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01. 05. 2019.